Inici >> AvÍ­s legal

El Racó de l'Ismael

Coaching per fer les paus
Facebook Twitter GPlus Youtube LinkedIn

AvÍ­s legal

Tractament de les dades personals al blog de www.elracodelismael.cat

ISMAEL GARCÍA FERNÁNDEZ,. amb domicili al passeig Bertrand, 2  2on 3a, Sant Feliu de Llobregat (Espanya), codi postal 08980, proveït del NIF núm. 46810245-R (en endavant, ISMAEL.) en compliment de les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’informa que les dades que vostè facilita en lA secciÓ en format blog d’aquest lloc web s’inclouen en un fitxer de dades personals d’ISMAEL. per ser tractats amb les finalitats exclusives de gestionar la participació dels usuaris en el blog. Les consultes es limitaran a assumptes directament relacionats amb el blog. Consultes sobre aspectes confidencials o privats d’ISMAEL. i/ o de les persones que desenvolupen el blog seran directament descartades i no ateses, així com també els comentaris grollers o malintencionats i tots els que no respectin els bons costums.

El registre de menors d’edat de 16 anys no està permès. Si cap registre revelés que l’usuari és menor de 16 anys, ISMAEL. es reserva el dret d’anul·lar-lo i en qualsevol cas no es fa responsable dels efectes o conseqüències que aquests registres puguin ocasionar. Els pares/tutors d’un menor de 16 anys que hagi emplenat els formularis i participat en un blog sense autorització podran revisar, cancel·lar o oposar-se al tractament de dades personals per mitjà d’un missatge a la següent adreça de correu electrònic ismael@elracodelismael.cat, indicant la referència “blog LOPD”.

Amb l’enviament del comentari i les dades personals, l’usuari atorga el seu consentiment perquè ISMAEL pugui disposar de les seves dades personals per a les finalitats abans exposades. ISMAEL no es fa responsable de les conseqüències i perjudicis que pugui provocar la publicació de les dades o bé unes dades falses o errònies.

Les dades personals facilitades per l’usuari seran tractades de forma totalment confidencial i, segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats.

La participació en els blogs és de caràcter facultatiu i, en qualsevol moment, vostè pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest suposat, l’interessat haurà de dirigir la seva reclamació a ISMAEL mitjançant un correu electrònic a l’adreça ismael@elracodelismael.cat amb la referència “blog LOPD” i detallant en el mateix les dades que vulguin modificar o cancel·lar.

En compliment dels articles 3 i 4 de la Llei 25/2007, de 18 d’octubre, de conservació de dades relatives a les comunicacions electròniques i a les xarxes públiques de comunicacions, es retindran amb caràcter general durant dotze mesos i durant un període mínim de sis mesos i màxim de dos anys segons s’estableixi legalment, aquelles dades imprescindibles per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. L’obligació de retenció de les dades no afectarà el secret de les comunicacions. Les dades retingudes ho seran a efectes de seguretat, i no seran utilitzades per a finalitats diferents de les indicades en l’esmentada llei.

Sense perjudici de l’anterior i, al marge del tractament que porti a terme ISMAEL en el marc de la LOPD, els usuaris saben i coneixen que a causa de la naturalesa dels blogs algunes de les dades dels usuaris –nom, cognoms i comentari–, són publicats i per tant seran accessibles per altres usuaris dels blogs.

ISMAEL. no és responsable de les conseqüències i efectes que la publicitat d’aquestes dades –inclòs el contingut de la fotografia que els usuaris s’insereixin en els seus perfils de xarxes socials i altra informació personal que l’usuari de forma lliure decideixi donar a conèixer– puguin comportar per a l’usuari, la seva família, amistats i/ o familiars, o a altres terceres persones. La participació en els blogs és totalment voluntària i no és obligatòria. La publicitat de les dades facilitades no està subjecta a cap garantia de confidencialitat, ni del dret a la intimitat, mentre que l’usuari decideix de forma voluntària que siguin públics i que formin part d’un lloc d’Internet en format blog i que fins i tot puguin ser compartits en xarxes socials. En conseqüència, exclusivament l’usuari és responsable de tots els fets, situacions, incidències, problemes, entre d’altres, a mode indicatiu però no limitatiu, que poguessin ocasionar-se arran de la publicació de les dades comunicades pel propi usuari.

Secció de contacte

A la secció “CONTACTE” s’atenen les preguntes i/ o consultes sobre el publicat en el lloc web i es facilita informació complementària sobre algun aspecte concret, pel que vostè farà ´ús de l’adreça de correu electrònic habilitada.

ISMAEL atendrà aquestes peticions, sempre que aquestes estiguin al seu abast, respectin les Condicions Generals d’Ús i no vagin contra l’ordre públic. ISMAEL es reserva el dret de no atendre aquelles consultes o de no respondre aquelles preguntes que facin referència a qüestions confidencials o que siguin difamatòries o atemptin contra els drets fonamentals de les persones.

Amb l’enviament d’un missatge de correu electrònic a l’adreça de contacte, es presumeix el seu consentiment perquè les seves dades personals puguin ser tractades per ISMAEL per a la finalitat descrita de cada secció de consulta. ISMAEL es compromet a tractar les dades personals respectant les estipulacions de la Llei Orgànica 15/1999 , de Protecció de Dades de Caràcter Personal, de 13 de desembre (LOPD). ISMAEL no cedirà les seves dades personals a cap tercer.

ISMAEL l’informa que vostè pot exercir, sense caràcter retroactiu, els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/ o oposició o bé posar fi al seu consentiment de tractament respecte de les dades referides, dirigint-se per escrit mitjançant carta a ISMAEL a l’adreça abans indicada o bé a través de correu electrònic a ismael@elracodelismael.cat, indicant en tots dos casos la referència “CONTACTE LOPD”, motivant la seva sol·licitud i aportant còpia del seu DNI.

Tractament de les dades personals a la newsletter d'Ismael García

D’acord amb les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ISMAEL, amb NIF núm. 46810245-R l’informa que les dades recollides en aquest lloc web amb finalitat de subscriure’s a la Newsletter d’Ismael seran incorporades a un fitxer automatitzat inscrit davant l’Agència de Protecció de Dades i pertanyent a ISMAEL, tenint com a finalitat la d’atendre les peticions que vostè demani.

En virtut de l’article 5 de l’esmentada llei, vostè serà degudament informat amb tot detall en els nostres formularis de la finalitat i ús de les dades que proporcioni.

Les dades facilitades per vostè en els documents del lloc web amb finalitat de subscriure’s a la Newsletter d’Ismael seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part del fitxer propietat d’ISMAEL, inscrit en l’Agència de Protecció de Dades. Aquestes dades podran ser utilitzades per a la gestió interna dels contactes comercials que sol·liciten informació o amb aquells amb els quals es manté una relació comercial.

Excepte en els camps que s’indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades personals són voluntàries. L’afectat es compromet a la veracitat de les dades que subministra.

De conformitat amb l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté té dret a accedir a aquesta informació, a modificar- la, si les dades són errònies, i a donar-se de baixa del fitxer mitjançant una sol·licitud escrita a l’adreça abans indicada, aportant còpia del seu DNI, sota el concepte “NEWSLETTER LOPD”, o bé enviant la sol·licitud a l’adreça de correu electrònic ismael@elracodelismael.cat, complint-se així la notificació prevista en l’article 5.4 de la mateixa.

Subscripció al butlletí

Uneix-te a la xarxa de persones que volem viure en plenitud contribuint a una cultura de pau. Subscriu-te al butlletí